UMED gospodarzem ogólnopolskiej konferencji poświęconej doradztwu energetycznemu, zielonym inwestycjom i zdrowemu otoczeniu

Wspólnie na rzecz zrównoważonego rozwoju

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi po raz kolejny zjednoczyły siły na rzecz propagowania idei zrównoważonego rozwoju. W dniach 6-7 marca 2019 r. kampus Uniwersytetu Medycznego w Łodzi stał się centrum ogólnopolskiej dyskusji na temat odnawialnych źródeł energii, doradztwa energetycznego oraz wpływu środowiska na zdrowie człowieka. Ponad 150 uczestników – przedstawicieli uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego oraz sektora prywatnego – wzięło udział w pierwszej konferencji pn. Budujemy Zielony Kampus – doradztwo energetyczne dla zrównoważonego rozwoju.

Rolą Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wsparcie merytoryczne oraz finansowe inwestycji służących poprawie stanu środowiska i zrównoważonemu gospodarowaniu jego zasobami. Trzeba podkreślić, że zastosowanie rozwiązań proekologicznych jest z reguły dość kapitałochłonne, a opłacalność inwestycji tego typu trzeba niekiedy rozpatrywać w długim horyzoncie czasowym. Nasze działania mają zatem na celu niwelowanie tych problemów tak, aby wdrażanie inwestycji korzystnych dla środowiska naturalnego, w tym dla człowieka, mogło być realizowane szybko i sprawnie przez jak największą liczbę podmiotów. Szczególnie chodzi tutaj o wsparcie beneficjentów, którzy nie mają wystarczających środków własnych do realizacji takich inwestycji lub dla których opłacalność inwestycji w wymiarze finansowym, nie zapewnia odpowiednio szybkiego okresu jej zwrotu – podkreślał Wojciech Miedzianowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łódzkie uczelnie łączą siły

Wydarzeniu towarzyszyło podpisanie symbolicznej deklaracji współpracy łódzki uczelni wyższych (Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) na rzecz wdrażania proekologicznych rozwiązań. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce, która ma na celu wykorzystanie potencjału szkół wyższych w kształtowaniu proekologicznych postaw wśród społeczności akademickiej.

Zrównoważony rozwój to bardzo szerokie pojęcie, które często wykorzystywane jest tylko jako hasło w strategiach rozwoju uczelni wyższych. Od kilku lat w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi pracujemy nad tym, aby hasło to wypełnić treścią. Tak powstała m.in. inicjatywa EcoUMED, czyli program proekologiczny w zrównoważonym rozwoju uczelni. Podjęliśmy wyzwanie zbudowania modelu uniwersytetu opartego o inteligentne zarządzanie inwestycjami budowlanymi oraz promowanie zachowań proekologicznych, a naszym poligonem doświadczalnym jest kampus CKD – tłumaczył Jacek Grabowski, Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Na początek wymiana wiedzy i dobrych praktyk

Tematami przewodnimi pierwszej z cyklu „ecokonferencji” były:

  • promocja zrównoważonego rozwoju na przykładzie uczelni wyższych – dobre praktyki i wzorcowe innowacje,
  • wsparcie udzielane w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialne źródła energii (OZE)”,
  • walka ze smogiem poprzez systemowe rozwiązania i zwiększenie świadomości na temat wpływu jakości powietrza na zdrowie człowieka.

Poza prelekcjami gości z Polski i zagranicy odbyły się również dyskusje panelowe.

Patronatem honorowym wydarzenie objęli:

Minister Środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Patronat medialny:

TVP 3 Łódź, ekologia.pl, medinwestycje.pl

About The Author

Grzegorz Wdowczyk